آسفالت پلیمری پس از گذشت 2 فصل گرم و یک فصل سرد (سمت چپ) شرایط محور قبل از اجرای روکش روکش اجرا شده به ضخامت 3 سانتی‌متر(با کاهش 40درصدی ضخامت) کنترل دمای اجرای آسفالت