احمد گلی ، ساسان امین جواهری ، بابک امین جواهری ، مریم میخک

اصغر کشاورزی ، احمد گلی ، طه حسین اکبری

احمد گلی ، عباس نیلفروشان

منصور فخري

کتاب مواد و روش های روسازی راه

کتاب آنالیز و طراحی روسازی

کتاب آسفالت MS-4

کتاب مدیریت روسازی برای راهها، فرودگاه ها  و پارکینگ ها

مهندس محمدعلی توانائی، مهندس فرهاد شهرکی

مهندس مصطفی نخعی، مهندس امین دولت پور

امير مسعود معطر خرازي، حسين ولي‌نژاد، محمدرضا جمشيدي

محمد عامری – سید فرهاد افتخارزاده

کتاب مدیریت ماشین های راه سازی

کتاب راهنمای جامع تولید سنگدانه ی بتن و آسفالت

وحید میرمحمدی، فریدون مقدس نژاد، اصغر میرمحمدی

مهندس پژمان تیموری

کتاب کنترل و طرح اختلاط میکروسرفیسینگ

 احمد گلی ، ساسان امین جواهری ، بابک امین جواهری ، مریم میخک

کتاب عملکرد و کاربرد قیرهای امولسیونی

اصغر کشاورزی ، احمد گلی ، طه حسین اکبری

کتاب آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای

احمد گلی ، عباس نیلفروشان

کتاب کاربرد پلیمر در بهبود خواص قیر ها و مخلوط های آسفالتی

منصور فخري

کتاب مواد و روش های روسازی راه

مهندس محمدعلی توانائی، مهندس فرهاد شهرکی

کتاب آنالیز و طراحی روسازی

مهندس مصطفی نخعی، مهندس امین دولت پور

کتاب آسفالت MS-4

امير مسعود معطر خرازي، حسين ولي‌نژاد، محمدرضا جمشيدي

کتاب مدیریت روسازی برای راهها، فرودگاه ها  و پارکینگ ها

محمد عامری – سید فرهاد افتخارزاده

کتاب مدیریت ماشین های راه سازی

وحید میرمحمدی، فریدون مقدس نژاد، اصغر میرمحمدی

کتاب راهنمای جامع تولید سنگدانه ی بتن و آسفالت

مهندس پژمان تیموری