آسفالت پلیمری پس از گذشت 2 فصل گرم و یک فصل سرد (سمت چپ) آسفالت پلیمری پس از گذشت 2 فصل گرم و یک فصل سرد در محل پل (سمت راست)      خرابی آسفالت ساده اجرا شده همزمان با آسفالت پلیمر خرابی مسیر قبل از اصلاح